VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti : APPEL solution s.r.o.
se sídlem : Varšavská 715/36, 120 00  Praha 2
identifikační číslo (IČO) : 08 99 72 41
daňové identifikační číslo (DIČ) : nejsme plátci DPH

Společnost APPEL solution s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C328886. APPEL solution s.r.o. je majitelem a provozuje www stránky www.appel-solution.cz  a online prodej prostřednictvím e-shopu umístěného na adrese www.elektricke-spotrebice.cz.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1.
Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) smluvní strany upravují svá vzájemná práva a povinnosti k jednotlivým obchodním případům prodeje a nákupu zboží (dále jen „Zboží“) formou elektronické objednávky v internetovém obchodě, který je umístěný na https://www.elektricke-spotrebice.cz. Smluvní vztah je uzavírán mezi prodávajícím, podnikatelem (dále jen „Dodavatel“) a kupujícím (dále jen „Objednatelem“), kterým je buď spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „Spotřebitel“) nebo osoba podnikající, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti, přičemž o tomto rozhoduje uvedení IČ v objednávce (dále jen „Podnikatel“).

1.2.
Tyto VOP, které jsou uvedeny na https://www.elektricke-spotrebice.cz/obchodni-podminky/ dodavatele, včetně všech v nich uvedených odkazů, tvoří nedílnou součást objednávky resp. kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“). Souhlas s nimi je Objednatelem vysloven odesláním elektronické objednávky při objednání Zboží v internetovém obchodě Dodavatele. Objednatel tímto souhlasem prohlašuje, že se s VOP včetně jejich podstránek (odkazů), které jsou jejich nedílnou součástí, řádně seznámil a v rámci elektronické objednávky s nimi vyjadřuje souhlas.

II. PROHLÁŠENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

2.1. 
Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.

2.2.
Dodavatel může ve stanovených případech požadovat úhradu kupní ceny či platbu zálohy kupní ceny před převzetím Zboží Objednatelem.

2.3.
Spotřebitel má právo od Smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:
- kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
- smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika jeho částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, nebo
- smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží, přičemž podmínky a postup při uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy jsou blíže specifikovány dále v těchto VOP.

a) V případě odstoupení od Smlouvy ponese Spotřebitel náklady za navrácení zboží.
b) Údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny Spotřebitelem v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
c) Obal (nikoli originální obal Zboží, v němž je Zboží zabaleno) související s přepravou Zboží není předmětem koupě Zboží a není ani jeho příslušenstvím
d) V případě, že Spotřebitel má zájem uplatnit stížnost, lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

III. KUPNÍ SMLOUVA

3.1.
Smlouvou se pro účely těchto VOP rozumí elektronická objednávka Objednatele potvrzená Dodavatelem. K uzavření Smlouvy dojde okamžikem přijetí objednávky – akceptací objednávky a jejím potvrzením Objednateli, a to na adresu elektronické pošty, uvedenou Objednatelem v objednávce. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo
- se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

3.2.
Objednatel je za účelem uzavření smlouvy povinen uvést / vyplnit v objednávce správné a pravdivé kontaktní údaje, zejména svoji funkční osobní e-mailovou adresu, jejíž funkčnost a dostupnost musí být zajištěna ze strany Objednatele po celou dobu smluvního vztahu s Dodavatelem, to je od objednání Zboží až po jeho dodání Objednateli, příp. až po jeho případnou reklamaci. Elektronická forma komunikace je závazná pro obě smluvní strany.

3.3.
Dodavatel je oprávněn od Smlouvy s Objednatelem odstoupit v případě, že zjistí, že se objednané Zboží Objednatelem již nedodává. O této skutečnosti je Dodavatel povinen Objednatele neprodleně písemně informovat. Dodavatel se současně zavazuje nabídnout Objednateli za nedodané Zboží náhradní zboží.

3.4.
Objednatel je oprávněn, ještě před předáním Zboží Objednateli od Smlouvy s Dodavatelem odstoupit. Je oprávněn tak učinit do okamžiku, kdy je Zboží Dodavatelem připraveno k osobnímu odběru nebo do okamžiku odeslání Zboží Objednateli. Tuto skutečnost musí Objednatel sdělit Dodavateli neprodleně jakoukoliv písemnou formou. V případě, že byla cena nebo část ceny za zboží placena předem, bude na Dodavatelem do 3 dnů od doručení písemného oznámení vrácena Objednateli jeho platbu na účet, který je mu znám, nebo který mu Objednatel sdělí. O odeslání zboží je Objednatel informován a nepřevzetí avizované zásilky je považováno za porušení kupní smlouvy, kdy Dodavatel může zpětně požadovat po Objednateli marně vynaložené náklady na přepravu.

3.5.
Uzavřená Smlouva je Dodavatelem archivována po dobu nejméně 5 let počínaje koncem účetního období, kterého se týká. Není přístupná třetím stranám, je přístupná pouze Objednateli.

3.6.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14ti-denní lhůtě, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu. Jako dárek je považováno i dopravné, pokud je zdarma.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.
Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli cenu stanovenou ve Smlouvě.

4.2.
Cena uvedená ve Smlouvě je konečná, tj. včetně DPH a dále včetně všech dalších daní a poplatků, které musí Objednatel pro získání zboží Dodavateli zaplatit. Součástí ceny je rovněž odhad maximálních nákladů vyčíslených k vrácení objednaného zboží. Součástí ceny není, není-li konkrétně ve Smlouvě uvedeno jinak, zejména cena přepravních obalů, speciální úpravy Zboží, dopravné a doběrečné. Součást ceny také nejsou vícenáklady, které mohou vzniknout při instalaci, montáži nebo zapojení. Ty mohou vzniknout pokud místo instalace a přípojek nezajistí bezvadný chod zařízení nebo jsou v rozporu s danou legislativou. Např. ČSN.

4.3.
Cenu Zboží je povinen Objednatel zaplatit nejpozději při převzetí Zboží v hotovosti (na dobírku). Podkladem pro zaplacení ceny Zboží je faktura, kterou Dodavatel vystaví a zašle Objednateli písemně spolu se Zbožím nebo elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou Objednatelem při uzavření smlouvy. Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu Zboží dnem jeho odeslání, ledaže byla sjednána platba předem, např. zálohová platba, kterou je Dodavatel oprávněn požadovat, či byla sjednána platba na dobírku nebo byla ve Smlouvě sjednána jiná podmínka fakturace. Veškeré platby se mají za zaplacené připsáním (nebo přijetím platby) na účet Dodavatele.

4.4.
Je-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny Zboží, je Dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% denně až do zaplacení. V případě změny fakturačních údajů na již vystavených relevantních dokladech ze strany Objednatele je oprávněn Dodavatel si účtovat jednorázový poplatek ve výši 150,- Kč (vč. DPH). Dodavatel je rovněž oprávněn si účtovat za opožděné převzetí Zboží Objednatelem nebo za jeho nepřevzetí nebo v případě, že si nevyzvedne vyřízenou reklamaci skladné ve výši 15 Kč/den.

4.5.
Dodavatel je oprávněn změnit cenu Zboží u vyřizované objednávky, zejména v případě nenadálé změny ceny u výrobce / subdodavatele nebo v případě, kdy dojde vinou technické závady k chybnému uvedení ceny zboží na internetových stránkách Dodavatele. O této skutečnosti je však povinen objednatele neprodleně informovat. Po informaci o změně ceny Zboží má Objednatel právo od Smlouvy písemně odstoupit. Odstoupení od Smlouvy potvrdí Dodavatel Objednateli neprodleně písemně.

4.6.
Akční ceny Zboží platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního Zboží nebo po uvedenou dobu.

4.7.
Jednostranné započtení provedené Objednatelem, při němž by byla započtena pohledávka Objednatele proti pohledávce Dodavatele na zaplacení ceny Zboží podle Smlouvy, není bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele přípustné a je neplatné.

Podrobnější informace o formách platby za zboží lze nalézt v podstránce Platební možnosti, která je nedílnou součástí těchto VOP.

V. DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.
Má-li Dodavatel Zboží již skladem, zavazuje se dodat Zboží do 3-7 dnů až do místa dodání Zboží. Některé spotřebiče jsou Dodavatelem objednávány samostatně a dodací lhůta může být tak delší. Není-li smluvními stranami dohodnuto ve Smlouvě jinak, a nevyplývá-li z povahy dodávky, že je třeba doby delší, činí dodací doba 3-14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Bylo-li sjednáno smluvními stranami, že Objednatel zaplatí zálohu na dodání Zboží, běží doba ode dne jejího zaplacení, to je ode dne připsání platby na účet Dodavatele či složením platby u Dodavatele v hotovosti. U Zboží, které Dodavatel nemá skladem, může dodací doba činit 2 týdny až 6 měsíců a o této skutečnosti Dodavatel Objednatele informuje. Dojde-li k písemné dohodě o změně provedení Zboží oproti původně sjednaným podmínkám smluvních stran, prodlužuje se doba dodání o dobu, kterou si tyto změny vyžadují. O této skutečnosti Dodavatel Objednatele informuje.

5.2.
Místem dodání Zboží je adresa zadaná Objednatelem v elektronické objednávce, nebyla-li Objednatelem vybrána jiná možnost doručení Zboží (např. osobním vyzvednutím, uvedením jiné adresy pro doručení Zboží).

5.3.
Za okamžik dodání Zboží se považuje převzetí Zboží prvním dopravcem k přepravě včetně předání poště nebo převzetím Zboží osobou vyslanou Objednatelem, zásilkovou službou nebo Objednatelem samotným v prodejně Dodavatele. Dokladem o tom je doklad o předání poštovní nebo jiné přepravě. Při osobním převzetí zboží v prodejně Dodavatele, je to okamžik převzetí zboží oprávněnou osobou. Při osobním převzetí zboží v prodejně může Dodavatel požadovat předložení občanského nebo řidičského průkazu k identifikaci.

5.4.
Objednatel je povinen prohlédnout dodané Zboží bezprostředně při jeho převzetí. Dodavatel dodává Zboží v originálních přepravních obalech výrobců. Objednatel současně se Zbožím obdrží daňový doklad a případně též záruční list, který je umístěn ve Zboží nebo pod ochranným obalem Zboží nebo v průhledné obálce na obalu Zboží. Veškeré vady Zboží jím zjištěné při prohlídce Zboží musí být popsány na přepravním nebo na dodacím listu. Objednatel bere na vědomí, že jinak svým podpisem přepravci při převzetí zásilky stvrzuje, že Zboží převzal zcela nepoškozené a bez vad. Na reklamace mechanického poškození výrobku po podpisu přepravního nebo dodací listu nemusí být brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce.

5.5.
Nebezpečí škody na Zboží přechází na Objednatele okamžikem převzetí Zboží Objednatelem. Objednatel prohlédne Zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Objednatele a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Je-li Zboží Dodavatelem odesíláno Objednateli, může být prohlídka Zboží odložena do doby, kdy je Zboží dopraveno do místa určení.

5.6.
Vlastnické právo ke Zboží přechází na Objednatele okamžikem dodání Zboží, případně, dle podmínek Smlouvy, úplným uhrazením kupní ceny.

5.7.
V případě bezdůvodného nepřevzetí Zboží od Dodavatele (přepravce Zboží) je oprávněn Dodavatel požadovat na Objednateli uhrazení nákladů na dopravu, jakož i další náklady, které tím Dodavateli vzniknou.

VI. VADY ZBOŽÍ, NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ, REKLAMACE, ZÁRUKA

6.1.
Dodavatel odpovídá za to, že Zboží při jeho převzetí Spotřebitelem odpovídá uzavřené Smlouvě, zejména, že je bez vad. Dodavatel odpovídá Spotřebiteli za to, že v okamžiku, kdy Spotřebitel Zboží převzal, má Zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly. Chybí-li toto ujednání ve Smlouvě, má mít Zboží takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce Zboží popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu Zboží. Dodané Zboží má odpovídat jeho účelovému a druhovému určení. Rovněž má odpovídat jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy. Zboží má být dodáno v odpovídajícím množství, míře, hmotnosti, v souladu s právními přepisy.

6.2.
V případě, že tomu tak není, má Spotřebitel nárok na to, aby Dodavatel, bez zbytečného odkladu a bezplatně, Zboží uvedl do stavu odpovídajícího Smlouvě. To neplatí v případě, že Spotřebitel ještě před převzetím Zboží věděl, že toto Zboží má vadu nebo, že tuto vadu sám způsobil.

6.3.
Nároky z odpovědnosti za vady, které lze Spotřebitelem zjistit již při dodání Zboží, například poškození zásilky, to je nepřiměřené mechanické poškození obalu Zboží či nepřiměřeně zdeformovaná krabice ve které je Zboží uloženo, je povinen Spotřebitel sepsat při převzetí Zboží popisem konkrétní vady na přepravní či dodací dokument. Jakékoli jiné Spotřebitelem zjištěné vady Zboží, například zda dodané Zboží odpovídá množství dodaného Zboží nebo typu objednaného Zboží nebo barvě Zboží, je Spotřebitel povinen uplatnit u Dodavatele písemně a bez zbytečného odkladu. Při osobním převzetí zboží je Spotřebitel povinen si Zboží zkontrolovat. Spotřebitel je oprávněn si Zboží vyzkoušet. Je v zájmu Spotřebitele, aby nedošlo k zjevnému opotřebení Zboží s ohledem na náklady, které může Dodavatel na Spotřebiteli s uvedením Zboží do původního stavu požadovat.

6.4.
V případě, že Spotřebitel zjistí, že Zboží má vadu, je povinen tuto vadu bezodkladně po jejím zjištění u Dodavatele reklamovat, a to buď elektronicky nebo osobně v prodejně Dodavatele. V reklamaci uvede Spotřebitel 1. své jméno a příjmení, 2. kontaktní adresu, 3. telefonické spojení na kontaktní osobu, se kterou má být v této věci jednáno. Současně Spotřebitel k reklamaci předloží doklad o zaplacení Zboží a případně záruční list. Rovněž popíše reklamovanou vadu, příp. ji doloží fotografickou dokumentací. Bude-li reklamace provedena elektronicky, Dodavatel bez zbytečného odkladu potvrdí její přijetí.

6.5
V případě uplatnění nároku z odpovědnosti za vady Spotřebitelem reklamací se přihlíží k povaze jím reklamované vady. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Spotřebitel právo na odstranění vady Zboží dodáním nového Zboží nebo dodáním jeho chybějící části v případě, že Zboží nemá vlastnosti uvedené v čl. VI.1. VOP. Dále má Spotřebitel právo požadovat na Dodavateli bezplatné odstranění vady (jeho části) opravou Zboží. Spotřebitel může rovněž požadovat na Dodavateli přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží. Spotřebitel může od této Smlouvy také odstoupit. Právo na odstoupení Spotřebitele od Smlouvy  je rovněž zachováno v případě, že Dodavatel Spotřebiteli nemůže dodat nové Zboží, nemůže vyměnit dotčenou část Zboží či toto Zboží opravit.

6.6.
Dokud Spotřebitel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Dodavatel dodat Spotřebiteli chybějící část, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Dodavatel odstranit dle svého uvážení opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží, avšak bez nepřiměřených nákladů, které by vznikly na straně Spotřebitele.

6.7.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Spotřebitel právo na a) odstranění vady, anebo na b) přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.8.
Neodstraní-li Dodavatel vadu Zboží v přiměřeném čase nebo ji odmítne odstranit, může Spotřebitel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu Dodavatele.

6.9.
Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:
• mechanickým poškozením Zboží
• prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je Zboží plombami opatřeno,
• elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
• prokazatelně nesprávným užíváním,
• užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
• užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
• prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
• prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,
• prokazatelně neodbornou instalací, v rozporu se záručními podmínkami a doporučením výrobce,
• prokazatelně neodborným zapojením do elektrické sítě,
• pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.

6.10.
Dodavatel poskytuje Spotřebiteli záruku na Zboží v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne předání Zboží spotřebiteli. Bylo-li Zboží podle Smlouvy odesláno, běží záruční doba až ode dne doručení Zboží do místa určení.

6.11.
Při reklamování zboží je Spotřebitel povinen poskytnout Prodávajícímu, případně autorizovanému servisu, veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Spotřebitel při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství. Dodavatel při převzetí Zboží k reklamačnímu řízení neodpovídá za data a informace Spotřebitele, jež jsou uloženy na pevných discích, pamětích či dalších nosičích informací, jež jsou součástí Zboží přebíraného k reklamaci, ani za případnou ztrátu takových dat a informací. Při jakékoliv návštěvě servisního technika u Spotřebitele (např. při opravě velkých kuchyňských spotřebičů) je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takového protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz. O reklamaci je se Spotřebitelem sepsán Protokol o reklamaci, jehož obsahem je datum, kdy Spotřebitel reklamaci Zboží uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje, ale také doba trvání provedení reklamované opravy, potvrzení o provedení reklamace a o způsobu jejího vyřízení včetně uvedení data vyřízení reklamace. V případě, že reklamace Spotřebitele je Dodavatelem odmítnuta, je součástí Protokolu o reklamaci odůvodnění odmítnutí reklamace. V případě, že reklamace je Dodavatelem uznána jako oprávněná, bude o této skutečnosti Spotřebitel Dodavatelem vyrozuměn a bude mu sdělen způsob odstranění reklamované vady. Dodavatel je povinen vyřizovat reklamace bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě 30 dnů, pokud se Spotřebitel s Dodavatelem nedohodnou jinak. Spotřebitel, který při sepisování Protokolu o reklamaci sdělil, jakou formu vyřízení reklamace si zvolil, bere na vědomí, že zvolenou volbu nemůže změnit bez předchozího souhlasu Dodavatele. Po vyřízení reklamace Dodavatel informuje Spotřebitele buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Spotřebitele. Pokud bylo Zboží přineseno osobně do výdejny a pokud se strany nedohodnou jinak, je Spotřebitel povinen reklamované zboží nejpozději do 2 měsíců od oznámení vyzvednout nebo mu bude účtováno skladné.

6.12.
Dodavatel může poskytnout na vybraný sortiment Zboží prodlouženou záruku o 1, 2 nebo 3 roky nad rámec zákonné doby. Prodloužená záruka je řešena formou pojistné smlouvy. Lze ji získat nákupem (žádost při objednání nebo zvolení varianty v objednávkovém formuláři) či jako bonus za vybraný spotřebič (v e-shopu u spotřebiče je uvedeno prodloužená záruka v ceně). V případě bonusu je prodloužená záruka rozúčtována v celkové ceně výrobku. Celková cena, se ale v tomto případě již nenavyšuje jako při nákupu prodloužené záruky (viz. Podstránka Prodloužená záruka, která je nedílnou součástí těchto VOP ). Upozorňujeme: Objednatel, který je podnikatelem (tzn. při nákupu na IČ, IČ je uvedeno na objednávce či prodejním dokladu) nemůže využít Prodloužené záruky jako doplňkové služby při zakoupení zboží. Při nákupu na IČ nelze ani využít případné akce, kdy je prodloužená záruka naší společností nabízena zdarma v ceně zboží. V tomto případě je ale možné, po dohodě nabídnout případnou dodatečnou slevu z ceny zboží.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1.
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.

7.2.
Spotřebitel od Smlouvy odstoupí tak, že vyplní a odešle Dodavateli (emailem či poštou na adresu Dodavatele) písemné odstoupení od smlouvy. Dodavatel Spotřebiteli bez zbytečného odkladu potvrdí jeho přijetí. Informace o odstoupení od smlouvy po dodání Zboží je nedílnou součástí těchto VOP a najdete je ZDE, včetně vzorového formuláře. Vyplnění tohoto Vzorového formuláře není podmínkou. Spotřebitel může odstoupit od této Smlouvy i jinak, vždy však písemně a musí obsahovat povinné informace. Dodavatel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Spotřebiteli, že toto odstoupení od Smlouvy obdržel. Spotřebitel může odstoupit i osobně (pokud je to možné a pokud v té době není omezení způsobené Covid-19) na adrese výdejního místa , kde  vrátí Zboží a bude s ním sepsáno Odstoupení od smlouvy. Při Odstoupení od Smlouvy se doporučuje připojit ke Zboží prodejní doklad, kontaktní údaje Spotřebitele a číslo účtu Spotřebitele tak, aby mu mohla být vrácena částka kupní ceny odpovídající Zboží, které Spotřebitel vrací.

7.3.
Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, zašle pomocí přepravní služby nebo předá osobně (ve výdejním místě) Dodavateli, bez zbytečného odkladu nejpozději však do 14 dnů Zboží, které od něho obdržel. Zboží Spotřebitel vrátí úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém Zboží od Dodavatele převzal a s kompletní dokumentací. V opačném případě má Dodavatel nárok na snížení vracené kupní ceny o náklady vynaložené na uvedení Zboží do původního stavu, aby bylo prodejné ve stejné výši, jako jej Spotřebitel zakoupil. Dodavatel není povinen vrátit kupní cenu Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Zboží předá nebo prokáže, že Zboží na adresu Dodavatele odeslal. Zboží zaslané zpět na dobírku, nemusí být přijato.

7.4.
V případě odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem, Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od písemného odstoupení od Smlouvy a za předpokladu, že Zboží je již vráceno, vrátí Spotřebiteli finanční prostředky včetně nákladů na dodání Zboží, které od Spotřebitele na základě Smlouvy přijal. Výše častky odpovídá podmínkám odstavce 7.3. těchto VOP. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Dodavatel nabízí, vrátí Dodavatel Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Platby Spotřebitele budou vráceny na účet Spotřebitele, který je Dodavateli znám nebo na účet, který mu Spotřebitel sdělí.

7.5.
V případě, že Spotřebitel nakládal se Zbožím jiným způsobem, než který je potřebný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti, odpovídá Spotřebitel za snížení hodnoty nebo jakosti Zboží, které Dodavatel Spotřebiteli neprodleně vyčíslí.

7.6.
Spotřebitel nemůže od Smlouvy ze zákonných důvodů odstoupit v případech níže uvedených , s výjimkou případů, kdy je odstoupení od Smlouvy smluvními stranami i v níže uvedených případech výslovně ujednáno. Jedná se o tyto případy:
 - o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a podnikatel před uzavřením Smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy
- o dodávce Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy
- o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Dodavatele
- o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
- o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím,
- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
- o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit ach) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
- o dodávce novin, periodik nebo časopisů aj) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Dodavatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
- uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo al) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Dodavatel před uzavřením Smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy,
- v případě, že zboží bylo během 14 denní lhůty již nainstalováno do určeného prostoru nebo zapojeno do elektrické sítě, popř. plynu, vody nebo jiného média,

7.7.
Spotřebitel bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány bonusy či dárky, je darovací smlouva mezi dodavatelem a Spotřebitelem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit s ním poskytnuté bonusy. V případě, že tyto bonusy nebudou vráceny zpět, bude hodnota bonusu/ů dodavatelem započtena a o jejich cenu snížena vracená částka za zboží. Jako dárek je považováno veškeré plnění, které spotřebitel získal společně s objednaným zbožím zdarma.

VIII. DALŠÍ USTANOVENÍ

8.1.
Objednatel bere na vědomí, že provozovatelem a dodavatelem internetového obchodu https://elektricke-spotrebice.cz je: obchodní společnost APPEL solution, s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, 120 00  Praha 2, IČ:08997241, která je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka C328886. Podrobnější informace o kontaktech lze nalézt na stránce Kontakty.

IX. SITUACE ZPŮSOBENÉ VYŠSÍ MOCÍ

9.1.
Dodavatel vynaloží veškeré úsilí ke splnění svých závazků, které vyplývají z VOP a Smlouvy. Nenese však odpovědnost za zpoždění nebo za nedodání Zboží a služeb Odběrateli, které nejsou závislé na vůli Dodavatele. Těmito okolnostmi se rozumí např. přírodní katastrofy, stávky nebo války či jiné situace, které znemožňují výrobu, dopravu nebo doručení Zboží a služeb dle VOP a Smlouvy.

X. ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

10.1.
Zpětný odběr - likvidace elektrických spotřebičů je možná ve Sběrných dvorech. Nejbližší sběrný dvůr najdete na stránce sběrné dvory v Praze. Pokud má spotřebitel zájem o likvidaci starého elektrického spotřebiče, musí tento požadavek napsat do poznámky v průběhu objednávky. Při předání zboží bude Spotřebiteli doúčtováno přepravné do sběrného dvora.

XI. ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

11.1.
Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností Dodavatele na elektronickou adresu Objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu Objednatele.

11.2.
Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Dodavatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Objednatele, může Objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.
Tyto všeobecné obchodní podmínky byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a dalších platných právních předpisů. A jsou účinné dnem, kdy s nimi Objednatel projeví souhlas při uzavření Smlouvy, způsobem, který je uveden v těchto VOP.

12.2.
Pokud by některé ustanovení těchto VOP bylo neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení VOP. V takovém případě se smluvní strany dohodnou na změně ustanovení zněním novým tak, aby se nové ustanovení co nejvíce přiblížilo předmětu a účelu ustanovení původního.

12.3.
Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

12.4.
Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

12.5.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12.6.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

12.7.
VOP jakož i Kupní smlouva podléhají českému právu, případné spory pak podléhají obecným soudům České republiky. Případné spory mezi Dodavatelem a Spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce.


Platnost od:     01.10.2020
Aktualizace: